Vesirattaantie 6 B
00920 Helsinki

 

Matti Alpola

+358 44 585 51 23

Web design by Hannakaisa Pekkala

© Audienssi 2018

Päivi Steffen

+358 45 208 51 85
 

 • Facebook Audienssi
 • Twitter Päivi Steffen
 • Instagram Audienssi
Top page

Fyysinen ergonomia

Fyysinen ergonomia keskittyy fyysisen toiminnan sopeuttamiseen ihmisen anatomisten ja fysiologisten ominaisuuksien mukaisiksi.

 

Fyysinen ergonomia ilmenee fyysisen työympäristön, työpisteiden, työvälineiden ja työmenetelmien suunnittelussa. Tavoitteena on turvallinen ja terveyttä edistävä työympäristö.

Organisatorinen ergonomia

Organisatorinen ergonomia keskittyy teknisen järjestelmän ja sosiaalisen järjestelmän yhteensovittamiseen. Organisatorinen ergonomia ilmenee mm. henkilöstön, työprosessien, työkokonaisuuksien ja työaikajärjestelyjen suunnittelussa, ja se liittyy myös tuotannon ja palveluiden kehittämiseen sekä henkilöstön yhteistyön kehittämiseen.

Kognitiivinen ergonomia

Kognitiivinen ergonomia keskittyy järjestelmien ja niiden käyttöliittymien sopeuttamiseen vastaamaan ihmisen tiedonkäsittelyn ominaispiirteitä. Kognitiivinen ergonomia ilmenee järjestelmien ja niiden käyttöliittymien (näytöt ja ohjaimet) ja tiedon esittämistapojen suunnittelussa.

​​

Ergonomia kuntoon = hyvinvoiva työyhteisö

Ergonomian käsittää fyysisen ergonomian lisäksi kognitiivisen ja organisatorisen ergonomian. Paras tulos saavutetaan, kun työtä tarkastellaan kaikista kolmesta näkökulmasta.

 

Tämän päivän haasteena ovat erityisesti psyykkiset ja organisatoriset kuormitustekijät, jotka pitkällä aikavälillä saattavat aiheuttaa tuki- ja liikuntaelimistön vammoja. Siksi tärkeää on integratiivisen ergonomian, eli kaikkien osa-alueiden osaaminen.

Psyykkinen

Fyysinen

Sosiaalinen

Kuormittavat

tekijät

Integratiivinen ergonomia

Kaikkien osa-alueiden hallinta

Sujuvaa

Turvallista

Työ

Terveellistä

Mielekästä

Fyysiset

kuormitus-

tekijät

Työasennot, -liikkeet, voimankäyttö ja työtavat kuormittavat liikuntaelimiä monilla eri tavoilla.

 

Kuormitus voi olla tilanteen ja työntekijän kannalta sopiva, tai se voi haitata työntekijän terveyttä.

 • Ruumiillisesti raskas työ

 • Taakkojen käsittely

 • Staattiset tai hankalat työasennot (esim. kumarassa työskentely)

 • Jatkuva paikallaan istuminen

 • Käsien voiman käyttö

 • Toistotyö

Psyykkiset

kuormitus-

tekijät

Psyykkiset kuormitustekijät työssä liittyvät itse työhön ja työn sisältöön.

 

Itse tekijän esiintymisen lisäksi kuormittumiseen vaikuttavat työolojen kokonaistilanne ja kuormitusta mahdollisesti lieventävät tekijät.

 • Epäselvät tavoitteet

 • Ei kehittymis- tai uuden oppimismahdollisuutta

 • Työ keskeytyy jatkuvasti

 • Vastuu toisista ihmisistä tai taloudellisista tekijöistä on epäsuhdassa

 • Ei riittävästi palautetta ja arvostusta

 • Jatkuvat muutokset ja pitkittynyt epävarmuus

Sosiaaliset

kuormitus-

tekijät

Sosiaaliset kuormitustekijät työssä liittyvät työn kannalta olennaiseen vuorovaikutukseen työyhteisössä.

Itse tekijän esiintymisen lisäksi on syytä arvioida työolojen kokonaistilannetta ja kuormitusta mahdollisesti lieventäviä tekijöitä.

 • Epätasa-arvoinen kohtelu työhön liittymättömän tekijän vuoksi

 • Epäasiallinen kohtelu tai häirintä

 • Työskentely erillään muista

 • Epäsujuva yhteistyö ihmisten välillä

 • Heikko tiedonkulku

 • Epäjohdonmukainen esimiestyö

 • Runsaasti kielteisiä vuorovaikutustilanteita

Työyhteisön voimavarat

Työn mielekkyyttä edistävät erilaiset työhön liittyvät voimavarat. Ne auttavat työntekijää onnistumaan ja synnyttävät halua tehdä työ hyvin.

VUOROVAIKUTUKSEN

VOIMAVARAT
 

 • Esimiehen ja työyhteisön tuki

 • Oikeudenmukaisuus

 • Johtamisen selkeät käytännöt

 • Palaute ja arvostus

 • Yhteisöllisyys

ORGANISAATION VOIMAVARAT

 • Työn varmuus

 • Innovatiiviset toimintatavat

 • Työpaikan ilmapiiri

 • Työn ja muun elämän yhteensovittamista tukevat asenteet ja käytännöt
   

TYÖNTEKIJÄN VOIMAVARAT
 

 • Hyvinvoinnin edellytyksistä huolehtiminen

 •  Asenteiden ja toimintatapojen muokkaaminen hyvinvointia vahvistavaan suuntaan

 • Elämänhallinta: ravinto, liikunta, uni, palautuminen